คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย

1.นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
2.นพ.ชุษณะ มะกรสาร
3.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
4.รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
5.รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์
6.พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
7.ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
8.นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย
9.ศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืเครดิตฟรี|อัพเกรดเกมยิงปลาุการณ์
10.คุณศรัณยู ชเนศร์
11.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
12.รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช
13.นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
14.นพ.สุธี ทุวิรัตน์
15.ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
16.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
17.นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์
18.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
19.นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
20.นพ.ชลธิป พงศ์กุล
21.นพ.กวิน สิริกวิน
22.คุณภศิชา เธียรเชาวน์
ที่ปรึกษา
นายกสมาคม
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
บรรณาธิการเว็บไซท์
บรรณาธิการวารสาร
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง